Cwestiynau Cyffredin


Beth yw Aur Cymru?
Ydy Aur Cymru yn wahanol i unrhyw aur arall?
Pwy ydym ni?
Ydych chi'n danfon i bob man?
Beth yw eich polisi dychwelyd?
Oes gennych chi rysáit gwych i Pice Bach?
Rhai ffeithiau a dadrithiadau am Aur Cymru

 

Beth yw Aur Cymru?

Mae pobl wedi bod yn mwyno am aur yng Nghymru ers miloedd o flynyddoedd. Mae cloddio aur y Rhufeiniaid ym mwynfeydd Dolau Cothi wedi ei gofnodi'n fanwl, gyda'r hanes yn dyddio nol i'r ganrif gyntaf OC, ond mae'n sicr erbyn hyn bod y Celtiaid yn tynnu'r metel gwerthfawr hwn o fryniau ac afonydd Cymru ymhell cyn i'r Rhufeiniaid gyrraedd i ehangu ar y gweithgaredd.

Mae Aur Cymru wedi ei gysylltu a theulu brenhinol Prydain ers cryn amser, ac mae'n rhaid talu breindal i'r Goron am bob aur a fwynir. Mae gan y Teulu Brenhinol presennol gronfa arbennig o Aur Cymru yn eu meddiant, i'w ddefnyddio yn ol eu dewis ar gyfer achlysuron teuluol arbennig. Mae Aur Cymru yn brin iawn ac y mae premiwm sylweddol ar ei bris, o'i gymharu ag aur o ffynonellau safonol, - cymaint felly fel bod gwneud gemwaith o Aur Cymru pur yn afresymol o ddrud ar hyn o bryd.

Mae ein Aur Cymru Rhiannon, a wneir yma gan Rhiannon ei hun, wedi ei warantu i gynnwys 10% o Aur Cymru. Hyd y gwyddom, ni yw'r unig ofaint aur yn y byd sy'n cynhyrchu gemwaith gyda chynnwys mor uchel, o Aur Cymru. Yr ydym hefyd yn agored i geisiadau arbennig am fodrwyau priodas a dyweddio o Aur Cymru Pur, ond mae rheiny o angenrhaid yn ddrud eithafol, o leiaf yn bris mewn pum ffigwr.

Yn y 1980au, pan oedd mwynfeydd y Gwynfynydd ger Dolgellau yn gynhyrchiol, dim ond tri gof aur yng Nghymru oedd a thrwydded i brynu a defnyddio'r aur gwerthfawr hwn, oedd yn cael ei farcio'n annibynnol dan reolaeth lem. Roedd Rhiannon yn un o'r tri hyn ac mae wedi gweithio gydag Aur Cymru yn gyson ers hynny. Yn fwy diweddar, llwyddodd y cwmni i fuddsoddi'n helaeth eto trwy brynu'r Aur Cymru olaf oedd ar gael oddiwrth yr unig berson a fu'n dal trwydded y Goron o'r 90au hwyr hyd at 2008. Hyd y gwyddom, nid oes unrhyw drwyddedau mwyno yn gyfredol ar hyn o bryd, er bod ymdrechion ar waith i asesu dilysrwydd mwyno pellach yn awr, gyda phris aur ar y farchnad ryngwladol mor uchel.

 

Ydy Aur Cymru yn wahanol i unrhyw aur arall?

Ddim yn sylweddol. Mae aur yn un o'r elfennau safonol cemegol, a chanddo'r un strwythur atomig yn ei ffurf bur o lle bynnag y daw. Er hynny, mae gwahaniaethau bychain iawn yn yr aur wedi ei brosesu sy'n ddigon i ddynodi ei darddiad daearyddol. Dim ond trwy brofi ei gyfansoddiad isotopig y medrir darganfod y gwahaniethau hyn; - nid yw profion cemegol a ffisegol cyffredin yn dangos unrhyw wahaniaeth rhwng un a'r llall. Mae un o'n staff yma yn hoffi cyffelybu hyn i win o Ffrainc a phwysigrwydd "terroir"; - sudd grawnwin pur wedi ei eplesu yw sail pob gwin, ond does dim ond un "Chateau Petrus"!

Yma yn Nghwmni Rhiannon, ategir gwerth ychwanegol i'n gemwaith Aur Cymru prin trwy greu cynlluniau unigryw cyfyngedig eu nifer a'u gorffen yn ofalus a llaw, gan sicrhau bod pob darn gan Rhiannon yn un gwreiddiol ac yn unigryw i'r enw Rhiannon. Rhoddir tystysgrif dilysrwydd arbennig gyda phob darn o Aur Cymru Rhiannon.

 

Pwy ydym ni?

Cwmni teuluol yw Rhiannon Cyf., wedi ei leoli wrth droed y Mynyddoedd Cambrian yn Nghymru. Yr ydym wedi arbenigo mewn cynllunio a gwneud gemwaith coeth o Arian, Aur 9ct a 18ct ac Aur Cymru ers 1971. Mae ein cynlluniau i gyd yn wreiddiol ac unigryw. Mae Rhiannon ei hun yn parhau i gynllunio a gwneud y mwyafrif llethol o'r cynnyrch ei hun, ond mae dau o'i meibion ac un mab-yng-nghyfraith wedi cymryd yr awenau bellach ym mhob agwedd arall o'r busnes.

Yr ydym yn cynnig ystod eang o gynlluniau gwreiddiol a chyfoes, wedi eu hysbrydoli gan y diwylliant Cymreig a Cheltaidd yma yng Nghymru. Mae gwreiddioldeb a rhagoriaeth cynllunio yn un o werthoedd sylfaenol ein brand, yn ogystal ac ansawdd y gwaith gorffenedig. Mae ein ymrwymiad, gwasanaeth personol a safonau ansawdd rhagorol wedi ennill enw rhyngwladol i ni, wedi ei ymsefydlu ar seiliau cadarn o ddibynoldeb brand a gwrthodiad i gyfaddawdu ar safonau ein cynnyrch. Rydym yn sicr ar frig y farchnad mewn Aur Cymru dilys, yn ogystal a'n harbenigedd cynllunio ar gyfer unigolion, sefydliadau a busnesau. Mae Rhiannon ei hun wedi bod yn cynllunio a gwneud gemwaith cain yn Nghanolbarth Cymru ers dros 40 mlynedd. Yn ysyod y blynyddoedd hynny mae wedi creu darnau ar gyfer cwsmeriaid mor amrywiol a 'r cyn-Arlywydd Jimmy Carter, Tywysog Cymru, Tywysoges Japan, Archesgob Cymru, Archesgob Tutu ac Archesgob Caergaint - rhestr sy'n dal i dyfu!

 

Ydych chi'n danfon i bob man?

Ydym. Mae gennym nifer o gwsmeriaid bodlon yn Awstralia, Yr Almaen, Ffrainc, UDA, Canada, Seland Newydd, Japan, Iwerddon a'r Deyrnas Unedig, yn ogystal a lleoliadau eraill dros y byd.

Fel arfer byddwn yn defnyddio gwasanaeth Post Cofrestredig yn y Deyrnas Unedig, a'r Post Rhyngwladol Cofrestredig ar gyfer gwledydd eraill. Weithiau, ar gyfer eitemau o bris uchel iawn neu eitemau brys, defnyddiwn wasanaeth cludwyr eraill fel UPS; - mewn achosion felly byddwn yn codi am bris cludiant yn ol y cost i ni. Noder bod rhai gwledydd wedi eu dynodi fel mannau peryglus am dwyll. Er nad ydym yn gwahardd danfon i'r lleoedd hynny, yr ydym yn mynnu tal ymlaenllaw drwy drosiant banc, ac yn gwrthod derbyn cardiau credyd.

 

Beth yw eich polisi dychwelyd?

Yr ydym yn ad-dalu'n llawn am unrhyw eitem a ddychwelir yn ddiddifrod o fewn 30 diwrnod.

 

Oes gennych chi rysáit gwych i Pice Bach?

Oes!

RYSÁIT PICAU BACH

 Pice BachCynhwysion:
(250g) 8owns blawd codi
(75g) 3owns menyn
Pinsiad o halen
(75g) 3owns cyrens
(75g) 3owns siwgr mân
1 wy
Ychydig bach o laeth (er mwyn cymysgu)
Siwgr mân ychwanegol (ar gyfer ysgeintio)
(1/4 llwy de) sbeisys cymysg (dewisol)
Dull:

Rhwbiwch y braster i mewn i'r blawd.  Ychwanegwch y cynhwysion sych,   yna'r wy a'r llaeth.  Cymysgwch i ffurfio past trwchus, anystwyth.   Rholiwch e allan, yna torrwch gylchoedd a'u pobi ar y maen uwchben gwres cymedrol.  Pan yn oer, gwasgarwch y siwgr mân ychwanegol drostynt.

 

Rhai ffeithiau a dadrithiadau am Aur Cymru

  1. Lliw -Mae Aur Cymru pur yn felyn, fel pob aur arall. Os oes lliw gwahanol ar aur, mae hynny oherwydd i'r aur gael ei gymysgu a metelau eraill, fel copr i wneud lliw pinc. Bydd aur 9ct neu 18ct o ansawdd da yn cynnwys canran dda o Arian, sy'n rhoi mwy o sglein a phwysau iddo, heb guddio lliw melyn naturiol yr aur.
  2. Mwynfeydd - dros y canrifoedd bu llawer o fwynfeydd aur yng Nghymru, y rhai mwyaf yn cynnwys Dolau Cothi, ger Pumsaint, Gwynfynydd, Edward VII a Dewi Sant (a adwaenir hefyd fel Clogau St. Davids) yn ardal Dolgellau.
  3. Dilysrwydd - Nid yw marc y ddraig ar aur yn dynodi ei fod yn dod o Gymru. Dim ond unwaith erioed y bu marc dilysrwydd annibynol ar Aur Cymru, sef marc "Morwyn Gymreig" aur Gwynfynydd yn yr 80au
  4. Does dim mwynfeydd aur yn weithredol yng Nghymru ar hyn o bryd.
  5. Hyd y gwyddom nid oes unrhyw drwydded swyddogol yn gyfredol i dwrio am aur yng Nhgymru. Golyga hynny bod hyd yn oed edrych am aur mewn afonydd a'i werthu yn fasnachol yn anghyfreithlon.
  6. O fewn cof, ychydig iawn o ofaint aur sydd wedi gweithio gydag Aur Cymru yn benodol.
  7. Mae hyd yn oed llai yn berchen ar unrhyw Aur Cymru sylweddol heddiw.
  8. Ffynhonellau pellach - mae aur ar ol ym mynyddoedd Cymru, ond mae natur a lleoliad y diriogaeth, yr anhawsterau ac ystyriaethau amgylcheddol yn ei wneud yn rhy gostus i'w fwyno'n fasnachol. Mae'r cynnydd diweddar ym mhrisiau aur yn fyd-eang wedi ysgogi diddordeb eto yn y posibiliadu o fwyno aur yng Nghymru, ond dyddiau cynnar yw hi eto.